Saman for ein god oppvekst

Austevoll skal vere ein trygg og god kommune å veksa opp i. BTI er for alle barn og unge med behov for ekstra hjelp, støtte og merksemd i kortare eller lengre periodar. BTI-rettleiaren viser steg for steg korleis me skal sikre tidleg innsats, god samordning av tenester og brukarmedverknad.

I Austevoll nyttar me BTI-modellen for å sikra at barn og unge får rett hjelp til rett tid. Sjå også grunnmuren for arbeidet med barn og unge.

Har du mistanke om vald eller overgrep? Kontakt barneverntenesta 415 59 644 / barnevernvakta 55 36 11 80 for å drøfte saka. Ved høg bekymring skal politiet 112 kontaktast.