Saman for ein god oppvekst

Austevoll skal vere ein trygg og god kommune å veksa opp i. BTI er for alle barn og unge med behov for ekstra hjelp, støtte og merksemd i kortare eller lengre periodar. BTI-rettleiaren viser steg for steg korleis me skal sikre tidleg innsats, god samordning av tenester og brukarmedverknad.